Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Samospráva města -> Rada města

Rada města Horní Planá


Hůlka Jiří
starosta
člen rady města
Kundrát František
místostarosta
člen rady města
Horváth Emil
člen rady města
Homolka Zdeněk Ing.
člen rady města
Huszár Michal Ing.
člen rady města

JEDNACÍ ŘÁD RADY MĚSTA HORNÍ PLANÁ

Rada města /dále jen RM/ Horní Planá vydává dle § 101 odst.4, zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tento jednací řád.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Jednací řád RM upravuje přípravu, svolání, průběh schůze, způsob rozhodování a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.
1.2. Ve věcech upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje RM na základě a v mezích zákona.
2. PRAVOMOCI RM
2.1. RM je výkonným orgánem města v oblasti samostatné působnosti (§ 102 odst.2, zák.č.128/2000 Sb.); v oblasti přenesené působnosti rozhoduje jen stanoví-li tak zákon.
3. SCHŮZE RM
3.1. RM se schází podle potřeby, obvykle jedenkrát týdně. Schůzi řídí starosta, popř. místostarosta nebo pověřený člen RM.
3.2. Termín další schůze je dohodnut na schůzi předcházející. Ve výjimečných případech je schůze telefonicky odvolána.
3.3. RM může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat i jiné osoby, příp. členy zastupitelstva města (rozšířené zasedání RM).
3.4. Přípravu schůzí RM organizuje starosta. Podklady pro jednání zpracovává dle potřeby ve
spolupráci s pracovníky MěÚ, příp. vedoucími organizačních složek obce.
3.5. Členové RM jsou povinni zúčastnit se každé schůze. Absenci, i částečnou, omlouvá starosta.
3.6. Předsedající předkládá členům RM jednotlivé body s vysvětlením k diskusi. Před rozhodnutím nebo hlasováním může být schůze přerušena, maximálně na 30 minut.
3.7. Po projednání věcí předložených předsedajícím osloví tento ostatní členy RM k doplnění jednání dalšími aktuálními náměty.
3.8. Ze schůze se pořizuje zápis (§ 101 odst.3, zák.č.128/2000 Sb.), jehož nejpodstatnější součástí je usnesení. To pod samostatnými čísly charakterizuje projednávané body schůze, případně s termíny a odpovědností za jejich splnění. Usnesením RM se ukládají úkoly ve věcech samostatné působnosti starostovi, tajemníkovi, vedoucím odborů MěÚ, příp. vedoucím organizačních složek.
Zápis podepisuje starosta a místostarosta.
3.9. Kopie zápisů jsou předávány členům zastupitelstva města před jejich zasedáním. Zveřejnění usnesení RM se provádí v místním tisku.
3.10. Jednání RM je neveřejné, nesmí být bez vážného důvodu narušováno.
4. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
4.1. Kontrolu plnění usnesení provádí průběžně tajemník, příp. starosta a informaci následně předkládá RM.


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení