Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Samospráva města

Samospráva

Rozpočet města

Rozpočtové opatření 1/2017

Rozpočet Města Horní Planá 2017

Střednědobý výhled rozpočtu města Horní Planá na období 2016-2020

Závěrečný účet 2015

Horní Planá na webu MF (monitor.cz)

Strategie rozvoje města

Územní Plán Horní Plané ke stažení (ZIP 46 Mb)

Zákon o střetu zájmů

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění (dále jen zákon).

Podávání oznámení

Zákon ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o

 1. jiných vykonávaných činnostech,
 2. majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
 3. příjmech, darech a závazcích.

Veřejnými funkcionáři jsou

 1. členové zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a členové, kteří před svým zvolením do funkce nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkce ve stejném rozsahu jako členové, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni
 2. starosta, místostarosta a členové rady města, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
 3. vedoucí úředník městského úřadu podílející se na výkonu správních činností.. Povinnosti podle zákona se na vedoucího úředníka vztahuje pouze pokud

  • nakládá s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota operace přesáhne 250 000 Kč,
  • bezprostředně se podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizování veřejné zakázky,
  • rozhoduje ve správním řízení s výjimkou blokového řízení .

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června následujícího kalendářního roku. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.

Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Registr oznámení

Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je tajemník městského úřadu.

Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat z něj opisy a výpisy. Lze nahlížet do registru osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podání žádosti je možné zde

Žádost se podává

Po ověření žádosti pro umožnění přístupu k registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě udělí evidenční orgán žadateli uživatelské jméno a přístupové heslo do registru, které bez zbytečného odkladu doručí prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou žadatele. Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo je zakázáno.

Kontakt:
Ing. Miroslava Záhořová
tajemník MÚ,
Náměstí 54, 382 26 Horní Planá, tel.: 380 724 413
e-mail: tajemnik@horniplana.cz
podatelna: podatelna@horniplana.cz

Nahlížení do registru osobně

Nahlížení do registru osobně je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Horní Planá, Náměstí 54, 382 26 Horní Planá v kanceláři tajemníka , po ověření žádosti.

Nahlížení do registru v elektronické podobě

Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo

Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč.

 

Zastupitelstvo města

Bc.Hůlka Jiří starosta města člen rady města
Kundrát František místostarosta města člen rady města
Ing.Homolka Zdeněk   člen rady města
Horváth Emil   člen rady města
Ing. Huszár Michal   člen rady města
Ing. Ščevíková Hana předsedkyně finančního výboru  
Nedvědová Marie člen finančního výboru  
Mgr. Záhoř Oldřich člen finančního výboru  
Ing. Henzelín Václav Předseda kontrolního výboru  
Kostínek Petr člen kontrolního výboru  
Černík Milan člen kontrolního výboru  
MUDr. Jan Indra    
Bohuslav Králíček    
Eliška Hůrková    
Prášek Marek předseda SPOZ  

 

 


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení