Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Městský úřad -> Základní informace

Základní informace

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
PSČ: 382 26

IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
e-mail: mu@horniplana.cz
ID datové schránky Města Horní Planá je: re7bd6q

Počet obyvatel: 2291
Typ:město s přenesenou působností
Důvod a způsob založení: zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
Nadmořská výška: 776 m/nm

Důvod a způsob založení

zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura

Organizační struktura (ke stažení v PDF)

 

Žádosti o informace

Informace poskytuje: Městský úřad Horní Planá.
Zástupce: Ing. Miroslava Záhořová, tajemnice. .

Příjem žádostí o poskytnutí informací: každý pracovní den v průběhu pracovní doby městského úřadu. Žádosti přijímá Lucie Vedlová tel 380 724 410, fax. 380 724 420.

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepožaduje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost, která má dle §14 zákona č.106/1999 Sb. všechny požadované náležitosti, poskytne povinný subjekt požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15ti dnů od přijetí podání. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.

Hrazení nákladů:
Za poskytnutí informace bude na žadateli požadována náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.

Své žádosti o informace můžete zaslat poštou na adresu:

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
PSČ: 382 26

Podat osobně:
Žádosti přijímá Lucie Vedlová tel 380 724 410, fax. 380 724 420.

Podání v elektronické podobě směřujte na: podatelna@horniplana.cz

Základní sazby:
- 1 hodina práce spojená s vyhledáváním informací 100,-Kč,
- pořízení 1 kopie A4 2,-Kč, A3 4,-Kč,
- ostatní úhrada bude účtována dle skutečných nákladů povinného subjektu.

Vydání informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.

Dnem 1.1.2000 nabývá účinnosti zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány samosprávy. Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

I.
a) Povinný subjekt: Město Horní Planá.
b) Způsob založení povinného subjektu: dle zákona 367/1990 Sb., v platném znění.
c) IČO: 00245895.
d) Statutární zástupce: Jiří HŮLKA, starosta.
e) Působnost Města Horní Planá je vyznačena v příloze.

II.
a) Informace poskytuje: Městský úřad Horní Planá.
b) Zástupce: Ing. Miroslava Záhořová, tajemnice.
c) Příjem žádostí o poskytnutí informací: každý pracovní den v průběhu pracovní doby městského úřadu. Žádosti přijímá matrikářka pí.Růžena Vítková.
d) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, anebo nepožaduje-li žadatel informaci na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Na písemnou žádost, která má dle §14 zákona č.106/1999 Sb. všechny požadované náležitosti, poskytne povinný subjekt požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15ti dnů od přijetí podání. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní.
e) Hrazení nákladů: Za poskytnutí informace bude na žadateli požadována náhrada ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli.
Základní sazby:
- 1 hodina práce spojená s vyhledáváním informací 100,-Kč,
- pořízení 1 kopie A4 2,-Kč, A3 4,-Kč,
- ostatní úhrada bude účtována dle skutečných nákladů povinného subjektu.
Vydání informace je podmíněno uhrazením nákladů žadatelem.
f) Rozhodnutí:
Pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží podle §14 zákona č.106/1999 Sb. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele. Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel.
g) Odvolání:
Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15ti dnů od doručení rozhodnutí nebo marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Odvolání se podává v podatelně MěÚ.

III.
a) Přístupnost právních předpisů:
Seznam nejdůležitějších právních předpisů podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje je uložen u tajemníka MěÚ. Na požádání lze jak do seznamu tak do všech platných předpisů uvedených ve sbírkách nahlédnout.

Tato informace k zákonu č.106/1999 Sb. je zpracována na základě povinnosti uložené povinnému subjektu (§15 zákona č.106/1999 Sb.). Slouží k základní orientaci žadatelů o poskytnutí informací a neobsahuje plné znění zákona č.106/1999 Sb.

Schváleno Městskou radou dne 22.12.1999.

Starosta: Jiří Hůlka

Příjem žádostí a dalších podání

Své žádosti a jiná podání můžete zaslat poštou na adresu:

Město Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
PSČ: 382 26

Podat osobně:
Žádosti přijímá Lucie Vedlová tel 380 724 410, fax. 380 724 420.

Podání v elektronické podobě směřujte na: podatelna@horniplana.cz


Úřední deska

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí

Dokumenty ke stažení