Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
IČO: 00245895
DIČ: CZ00245895

ID datové schránky: re7bd6q
Telefon: 380 724 410
Fax: 380 724 420
mu@horniplana.cz

Mapa

Úvodní strana -> Samospráva města -> Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Horní Planá

Bc.Hůlka Jiří starosta města člen rady města
Kundrát František místostarosta města člen rady města
Ing.Homolka Zdeněk   člen rady města
Horváth Emil   člen rady města
Ing. Huszár Michal   člen rady města
Ing. Ščevíková Hana předsedkyně finančního výboru  
Nedvědová Marie  člen finančního výboru  
Mgr. Záhoř Oldřich  člen finančního výboru  
Ing. Henzelín Václav Předseda kontrolního výboru  
Kostínek Petr člen kontrolního výboru  
Černík Milan člen kontrolního výboru  
MUDr. Jan Indra    
Bohuslav Králíček    
Eliška Hůrková    
Prášek Marek předseda SPOZ  

JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA HORNÍ PLANÁ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen zastupitelstvo) upravuje přípravu a průběh zasedání,
přijímání usnesení a zabezpečování jejich plnění.
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1. Zastupitelstvo, jako nejvyšší orgán samosprávy obce, rozhoduje o všech záležitostech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti jen stanoví-li tak zákon o obcích nebo zvláštní zákon.
2.2. Zastupitelstvo vykonává působnost vymezenou v ustanovení § 84 a 85 zákona o obcích. V souladu s ustanovením § 84 odst. 4 si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě města. K vyhrazení dalších pravomocí přijme zastupitelstvo samostatné usnesení tak, aby bylo zřejmé, od kterého data si další pravomoci vyhradilo.
2.3. Zastupitelstvo dále rozhoduje o zrušení usnesení rady města, pokud mu jsou k rozhodnutí
předložena.
2.4. Zastupitelstvo má 15 členů zvolených v komunálních volbách.
2.5. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná a konají se v územním obvodu města.
2.6. Každý občan obce, který dosáhl 18 let věku, a fyzická osoba, která dosáhla 18 let a vlastní na území města nemovitost má právo:
- vyjadřovat na zasedání zastupitelstva své stanovisko k projednávaným věcem v souladu s tímto jednacím řádem. Způsob výkonu tohoto oprávnění je upraven v odstavci 5.12. tohoto jednacího řádu;
- vyjadřovat se k návrhu rozpočtu města a k závěrečnému účtu města za uplynulý kalendářní
rok, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva, do usnesení rady města, výborů
zastupitelstva a do komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy;
- požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou obce nebo
zastupitelstvem;
- je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na jejich zasedání
nejpozději do 60 dnů;
- podávat orgánům města návrhy, připomínky a podněty. Podání orgány města vyřizují
bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
2.7. Zastupitelstvo se schází zpravidla jedenkrát za 2 měsíce, musí však být svoláno nejméně jedenkrát
za tři měsíce a jeho zasedání se musí konat v územním obvodu obce.
2.8. Mimořádné zasedání může být svoláno k projednání mimořádných nebo závažných úkolů, které nesnesou odkladu, rozhodne-li o tom rada města.
2.9. Mimořádné zasedání musí být svoláno, požádá-li o to jedna třetina členů zastupitelstva, přednosta okresního úřadu nebo hejtman kraje. Zasedání se v tomto případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena.
2.10. Městský úřad informuje o místě, době a navrženém programu jednání zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Uvedenou informaci zveřejní také způsobem v místě obvyklým.
3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
3.1. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva, kterého se po svém zvolení zúčastní, slib stanovený zákonem. Mandát vykonává osobně a v souladu se svým slibem. Není přitom vázán žádnými příkazy.
3.2. Člen zastupitelstva má právo:
- předkládat návrhy zastupitelstvu a dalším orgánům, jichž je členem;
- vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu města a její jednotlivé členy, na výbory a
vedoucí organizačních složek, statutární orgány příspěvkových organizací, které obec zřídila
nebo zástupce města v orgánech právnických osob, které obec založila. Odpověď musí být
podána bezodkladně, nejpozději do 30 dnů, pokud její poskytnutí nebrání zákony upravující
mlčenlivost;
- požadovat od zaměstnanců města informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce člena zastupitelstva, pokud poskytnutí nebrání zákony upravující mlčenlivost nebo zákaz jejich
zveřejnění. Informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.
3.3. Člen zastupitelstva je povinen:
- zúčastňovat se zasedání zastupitelstva, případně zasedání jiných orgánů, jejich je členem a plnit úkoly;
- hájit zájmy občanů obce a jednat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
- sdělit orgánu obce, který má projednat a rozhodnout určitou záležitost, že jeho účast na
projednání této záležitosti by mohla znamenat střet zájmů. o vyloučení rozhodne příslušný
orgán.
4. PŘÍPRAVA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
4.1. Zasedání zastupitelstva připravuje rada města v součinnosti s výbory zastupitelstva, svými
komisemi, odbornými pracovními skupinami, dalšími členy zastupitelstva, ve spolupráci s orgány a třetími osobami, jichž se projednávaná věc týká nebo mohou přispět ke kvalitní přípravě a projednání věci. Při přípravě programu vychází z plánu činnosti zastupitelstva.
4.2. Rada města:
- určí čas, navrhne program jednání a stanoví místo zasedání v souladu se zákonem o obcích tak, aby se občané mohli zasedání zastupitelstva účastnit;
- určí příslušného zaměstnance městského úřadu, který bude odpovědný za informování
veřejnosti o místě, době a programu připravovaného zasedání zastupitelstva na úřední desce
města, včetně dodržení 7 denní lhůty;
- určí způsob přípravy jednání a odpovědnost za zpracování materiálů;
- je-li to účelné, zajistí zpracování expertiz, posudků, stanovisek a průzkumů. Pro tuto potřebu je oprávněna určit pracovní skupiny a týmy ad hoc;
- podle obsahu jednání zajistí účast zaměstnanců obce, orgánů a třetích osob, jejichž účast je při jednání žádoucí.
4.3. Materiály pro zasedání zastupitelstva se zpracovávají tak, aby umožnily komplexní posuzování a přijetí účinných opatření. Musí být věcně správné, úplné, výstižné a stručné a musí obsahovat všechny podstatné podklady nutné pro rozhodnutí a návrhy na opatření. Návrhy usnesení musí být konkrétní, adresné, termínované a kontrolovatelné.
4.4. Rozborová část materiálu bude obsahovat zhodnocení dosavadního stavu, předchozí opatření, vysvětlení záměru a cíle, k němuž se má rozhodnutím dojít, odůvodnění navrhovaných řešení, zhodnocení výhod a nevýhod, zhodnocení finanční náročnosti, případně dalších důsledků, pokud možno ve variantách.
4.5. Za přípravu a zpracování materiálů je odpovědná rada města.
4.6. Písemné materiály pro zasedání zastupitelstva musí být členům zastupitelstva doručeny nejméně 5 dní před zasedáním zastupitelstva. V mimořádných a naléhavých případech mohou být písemné podklady předloženy členům zastupitelstva před zahájením zasedání nebo předneseny přímo na zasedání. o zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo.
5. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
5.1. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta. V jeho nepřítomnosti místostarosta.5.2. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů, ukončí předsedající jednání. Do 15 dnů se koná náhradní zasedání.
5.3. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Rozhodování o procedurálních otázkách vč. schvalování programu jednání se přijímá většinou hlasů přítomných členů zastupitelstva.
5.4. Členové zastupitelstva podepisují prezenční listinu. Po zahájení zasedání zjistí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Pokud tomu tak je, nechá schválit program jednání, dva ověřovatele zápisu a dle potřeby nechá schválit návrhovou, případně další komise. Dále jmenovitě uvede zaměstnance městského úřadu, který provede zápis.
5.5. Poté předsedající osloví přítomné členy zastupitelstva, zda má někdo z nich námitky proti zápisu z minulého zasedání. Pokud tomu tak není, jednání probíhá podle schváleného programu.
5.6. O zařazení návrhů na změnu programu zasedání zastupitelstva v jeho průběhu nechá předsedající samostatně hlasovat.
5.7. Právo předkládat návrhy k projednání mají členové zastupitelstva, rada města a výbory. Pokud překládá návrh výbor zastupitelstva, činí tak prostřednictvím svého předsedy nebo jiného pověřeného člena výboru.
5.8. Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím pověřený zástupce, senátor, poslanec, přednosta okresního úřadu, jím určený zástupce nebo zástupce orgánu kraje, musí mu být slovo uděleno. Pokud osoba výše uvedená nebude předsedajícímu osobně známa, je povinna své oprávnění doložit.
5.9. Právo vystupovat v diskusi, podávat návrhy a připomínky k projednávaným bodům mají členové zastupitelstva.
5.10. Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům má dle § 16 zákona občan města a fyzická osoba, která vlastní na území města nemovitost. Pokud bude občan nebo vlastník nemovitosti chtít využít svého práva a nebude osobou, která je předsedajícímu osobně známa, je povinna své oprávnění k vystoupení prokázat. Prokazování se děje předložením průkazu totožnosti (občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu, ze kterého je možno osobu identifikovat) u vlastníků nemovitostí ověřeným výpisem z katastru nemovitostí. Doklady prověří určený zaměstnanec městského úřadu u prezence a ten je přihlásí do rozpravy. Pokud nebude identifikace provedena, předsedající občanu slovo neudělí.
5.11. Přihlašování do rozpravy je možné v průběhu zasedání, nejdéle však do doby skončení diskuse k bodu, ke kterému se vztahuje příslušné stanovisko.
5.12. Předsedající udělí občanovi slovo po skončení diskuse k projednávanému bodu. Délka projevu může být po odsouhlasení přítomných členů zastupitelstva omezena na určitou dobu. O souhlasu s prodloužením dohodnutého časového limitu nechá předsedající hlasovat. Diskutující může ve svém projevu pokračovat, hlasuje-li pro pokračování nadpoloviční většina přítomných členů zastupitelstva. Překročení časového limitu a nesouhlas s jeho prodloužením je důvodem k odnětí slova.
5.13. V případě nepřístojného chování občana v jednacím sálu ho může předsedající napomenout a za opakované nebo pokračující nepřístojné jednání vykázat z jednacího sálu. Pokud se občan tomuto pořádkovému opatření nepodrobí dobrovolně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele pořádku nechat vyvést.
5.14. Ostatní přítomní mohou vystoupit pouze se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva.
5.15. Slovo uděluje předsedající na základě přihlášky pomocí hlasovacího zařízení nebo zvednutím ruky.
Slova se může ujmout pouze ten, komu bylo uděleno.
5.16. Zaměstnancům obecního úřadu, představitelům organizací a zařízení zřízených obcí může
předsedající udělit slovo k projednávanému bodu přímo.
5.17. Předsedající může odejmout slovo, pokud je ohrožen časový plán jednání, diskuse není věcná a diskutující se odchyluje od tématu a diskuse tak nevede ke konečnému rozhodnutí. Diskusi ukončí předsedající, nejsou-li podány další přihlášky do diskuse, nebo rozhodne-li tak zastupitelstvo.5.18. Člen zastupitelstva, který přednášel a zdůvodňoval návrh, je oprávněn vystoupit před ukončením diskuse a zaujmout stanovisko k připomínkám a protinávrhům.
5.19. Po ukončení diskuse členů zastupitelstva si předsedající ověří, zda občané, resp. vlastníci
nemovitostí chtějí k projednávanému bodu zaujmout stanovisko. Pokud požadavek na vyjádření stanoviska vznesen není, nechá o projednávaném bodu hlasovat.
6. PŘÍPRAVA A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
6.1. Předkladatel bodu pro jednání zastupitelstva je povinen zpracovat a předložit návrh na usnesení nebo opatření, případně i v několika variantách. Návrh musí být konkrétní, termínovaný s určením konkrétní odpovědnosti u každého bodu.
6.2. Zpracování konečného znění návrhu je možné uložit návrhové komisi, která vychází
z předloženého materiálu, z vystoupení členů zastupitelstva v diskusi, z jejich námětů, připomínek a návrhů, ze stanovisek orgánů města, podřízených organizací, ze stanovisek občanů vznesených k projednávaným bodům a všech dalších dostupných podkladů.
6.3. Usnesení může ukládat úkoly radě obce, členům zastupitelstva a výborům zastupitelstva. Jiným subjektům lze ukládat úkoly jen pokud to připouštějí právní předpisy.
7. POSTUP PŘI HLASOVÁNÍ ZASTUPITELSTVA
7.1. Předsedající poskytne členům zastupitelstva čas potřebný k seznámení se s návrhem usnesení.
7.2. Předsedající před každým hlasováním o návrhu na usnesení zjistí, zda je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Není-li tomu tak, je povinen postupovat podle čl.5.2.
7.3. O návrhu může být hlasováno vcelku nebo samostatně podle bodů. Pokud byly předloženy
protinávrhy nebo pozměňovací návrhy, které nejsou zahrnuty do předloženého návrhu, hlasuje se nejprve o nich v pořadí, v jakém jsou vzneseny a potom o ostatních částech usnesení.
7.4. Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni představitelé všech odchylných názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat přijatelný návrh.
7.5. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o přísl. bodu ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout souhlasu. O přijetí návrhu se v takovém případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva.
7.6. Jestliže v průběhu projednávání návrhu vyjde najevo, že předložený materiál není úplný, nebo vyjdou najevo nové okolnosti, které vyžadují podstatné doplnění nebo přepracování návrhu, jež není možno provést v průběhu zasedání, zastupitelstvo rozhodne o odročení tohoto bodu na další zasedání.
7.7. Hlasování probíhá zpravidla aklamací. Kterýkoli člen zastupitelstva může navrhnout, aby bylo hlasování tajné. O takovém návrhu rozhodne zastupitelstvo většinou hlasů přítomných členů.
Hlasování o volbě a odvolání starosty, místostarosty a dalších členů rady probíhá tajným
hlasováním.
7.8. Na návrh člena zastupitelstva, při schválení nadpoloviční většinou přítomných členů zastupitelstva, lze provést hlasování podle jmen.
8. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
8.1. Zápis z jednání zastupitelstva vyhotovuje zapisovatel. V zápise se vždy uvede:
- schválený pořad jednání;
- počet přítomných členů zastupitelstva;
- průběh a výsledek hlasování;
- přijatá usnesení.
8.2. Kromě výše uvedeného se v zápise uvádí:
- místo a čas jednání zastupitelstva;
- jméno předsedajícího a jména ověřovatelů;
- stručná vystoupení řečníků.
8.3. Zápis ze zasedání podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé.
8.4. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po skončení zasedání. Za jeho uložení a možnosti do něj nahlédnout odpovídá městský úřad, konkrétně tajemník.
8.5. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva.
9. ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
9.1. Plnění usnesení zastupitelstva zabezpečuje rada města. Rozpracuje přijaté usnesení na dílčí úkoly a učiní opatření potřebná k jejich zabezpečení a splnění.
9.2. S plněním usnesení zastupitelstva, s vyřízením podnětů a připomínek členů zastupitelstva, občanů a osob vlastnících ve městě nemovitost seznámí rada města zastupitele na nejbližším zasedání.
10. TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání zastupitelstva administrativně, organizačně a technicky podle požadavků rady města
zabezpečují zaměstnanci městského úřadu dle pokynů tajemníka.
11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento jednací řád je zpracován dle zákona č.128/2000 Sb. Schválením tohoto jednacího řádu
pozbývá platnosti jednací řád vydaný podle § 43 zákona č.367/1990 Sb., o obcích a schválený
zastupitelstvem dne 27.ledna 1999.
Jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 20.června 2001.


Úřední deska

Dokumenty ke stažení

Kalendář akcí

Webová kamera a počasí